31/12/2011

രണ്ടു പച്ചക്കറിക്കവിതകള്‍ (യഹ് യ കട്ടിപ്പാറ)


യഹ്‌യ കട്ടിപ്പാറ
രണ്ട് പച്ചക്കറിക്കവിതകള്‍
ഉള്ളി !
എത്ര
ചികഞ്ഞാലും
കണ്ണീരു
മാത്രം
കയ്പ
മുഴച്ചു
നില്‍ക്കുന്ന
കയ്പുരസമുള്ള
പ്രതീക്ഷകള്‍

No comments:

Next previous home

Search This Blog