15/01/2013

തോന്നിവാസം-ക്ലിപ്പിങ്ങ് സഹിതം.

തോന്നിവാസം-ക്ലിപ്പിങ്ങ് സഹിതം.


കേരളത്തിന്റെ വിശിഷ്യാ മലബാറിന്റെ മിക്ക കവലകളും വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളുടെ ആശയ സംഘട്ടനങ്ങള്‍കൊണ്ടും അതിലുപരി തെറിയപിശേകങ്ങള്‍ കൊണ്ടും സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയണ്.വാഗ്‌ധോരണികളാല്‍ ജനങ്ങളെ ആവേശഭരിതരാക്കുന്നതില്‍ സംഘടനാ നേതാക്കളും അവരുടെ കൂലി പ്രഭാഷകന്‍മാരും വാതോരാതെ സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ കേവലം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങള്‍പോലും മനപ്പൂര്‍വ്വമോ അല്ലാതയോ അവഗണിക്കുന്നു.ഉത്തമ സമുദായത്തിന്ന് മാതൃകയായി വളരേണ്ടവര്‍ കവലകള്‍തോറും പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ ഒരു മുസല്‍മാനെന്ന നിലയില്‍ ലജ്ജിക്കേണ്ടിവരുന്നു.ഒട്ടുമിക്ക സംഘടനാ നേതാക്കളും അവരുടെ സംഘടനാ വളര്‍ച്ചക്കു വേണ്ടി മറ്റിതര സംഘടനയുടെ പിഴവുകളും കുറ്റങ്ങളും പൊതു ജനത്തിന്ന് മദ്ധ്യേ വലിയ സ്‌ക്രീനുകളിലായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇതര മത വിശ്വാസികള്‍ പോലും അന്താളിച്ചുപോകുകയാണ്.വാക്കില്‍ പിഴയും നെല്ലില്‍  പതിരും എന്ന പഴമൊഴി നിലനില്‍ക്കുന്ന കേരളത്തല്‍-പണ്ഡിത
Next previous home

Search This Blog