18/01/2015


ഇഗ്നൈറ്റ് റാലി

Zpcn-Xm-izmkw
C{km-Cu-eo an-ssk-ep-IÄ X-I-À-s¯-dn-ª K-Ê-¡v tem-I-cm-{ã-§-fp-sS Zp-cn-Xm-izm-k hm-Kv-Zm-\-§Ä Xo-cpw ap-t¼ ]p-Ia-Ww am-dm-¯ ^-e-kv-Xo³ `q-{]-tZ-i-¯v C{km-Cu K-h¬-saâv Pq-XÀ-¡v Zp-cn-Xw B-izm-k-am-¡n `-h-\-\nÀ-½m-Ww Xp-S-§n-bn-cp¶p.

_-joÀ A-lvaZv. bp am-¦Shv
Next previous home

Search This Blog