24/10/2012

സ്വാഅ്ശറഇയ്യായ മുദ്ദിന്റെയും സ്വാഇന്റെയും അളവ് നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതില്‍ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകള്‍ക്കിടയില്‍ അഭിപ്രായാന്തരമുണ്ട്. മുദ്ദുന്നബി എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന മദീനാ മുനവ്വറയിലെ നാല് മുദ്ദുകള്‍ ചേര്‍ന്നതാണ് ഒരു സ്വാഅ്  എന്നതില്‍ ഏശാഭിപ്രായമാണ്.
ഒരു മുദ്ദ് = 765
സ്വാഅ് =4 *765 ml =3.060 l
നമ്മുടെ ഇമാം ശാഫിഈ (റ) യാണ് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഇമാം മാലിക്, അഹ്മദ്, അബൂ യൂസുഫ് തുടങ്ങി കര്‍മ്മ ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതര്‍ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നു.
 posted by fiqh faculty

No comments:

Next previous home

Search This Blog