20/06/2012

സ്‌നേഹാഭിവാദനള്‍...

സ്‌നേഹാഭിവാദനള്‍...
യു.ജി.സി. നെറ്റ് (ugc national eligiblity test) പാസ്സായ കെ.കെഎം ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പള്‍ സൈദലവി വാഫി ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരിക്ക് സ്റ്റാഫ് കൗണ്‍സിലിന്റെയും എഴുത്തുകൂട്ടത്തിന്റെയും സ്‌നേഹാഭിവാദനള്‍..........

Next previous home

Search This Blog