കഥകള്‍

ജീവിതത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്, കറുത്ത പെട്ടി തിരയുന്നവര്‍.. തുടങ്ങി ഹൃദയാകര്ഷിയായ കഥകള്‍. സരള ശൈലിയിലും ലളിത വായനയിലും പംക്തിയില്ഉടന്പ്രകാശിതമാവുന്നു.................,

1 comment:

Anonymous said...

usharavatte

home

Search This Blog