04/11/2014

ബന്ധുക്കള്‍ആദ്യമായി
ഇളിച്ചുകാട്ടുന്ന
ബന്ധുക്കള്‍ക്കു മുമ്പില്‍ 
ഭീമമാംദൃംഷ്ടങ്ങളില്‍
അവരുടെ
കറുത്ത ഹൃദയങ്ങള്‍
തൂങ്ങിക്കിടക്കുതു കണ്ട്
അവന്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു
ശേഷിയില്ലെങ്കിലും
അന്ത്യമായി,
എനിക്കൊന്നുംവേണ്ട
എന്‍ സുകൃതങ്ങളല്ലാതെ
അവന്റാത്മാവിന് 
മുമ്പില്‍
കൃത്രിമക്കരച്ചിലുമായി
അവര്‍ വണഞ്ഞപ്പോള്‍
അവന്‍ അറിയാതെ
ചിരിച്ചു പോയി.


റാഷിദ്. എം പി പെരിങ്ങളം

No comments:

Next previous home

Search This Blog