28/10/2011

മൂന്നു കവിതകള്‍

ഉള്ളി
എത്ര
ചികഞ്ഞാലും
കണ്ണീരു
മാത്രം.....


ദ്വാരം
അവിടം
കാണുവാന്‍
ഇത്തിരി,
ഇവിടം കാണുവാന്‍
ഒത്തിരി വേണം...

കണ്ണാടി
ഒരു പക്ഷെ
നീയെന്നെ
അറിഞ്ഞെന്നു വരാം
എങ്കിലും
നീയറിയില്ല
എന്നിലുള്ള മറ്റാരെയും
കാരണം
ഞാനൊരു
കണ്ണാടിയല്ലല്ലോ........?
യഹിയ കട്ടിപ്പാറNo comments:

Next previous home

Search This Blog