27/12/2011

ഹിസ്ബ് കോഴ്സിന് സമാരംഭം കുറിച്ചു

ഹിസ്ബ് കോഴ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊണ്ട് കാപ്പാട് ഖാസി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബുദ്ദീന് ഫൈസി പ്രസംഗിക്കുന്നു.

No comments:

Next previous home

Search This Blog