24/10/2012

രണ്ട് ഖുല്ലത്ത്
രണ്ട് ഖുല്ലത്ത്
                രണ്ട് ഖുല്ലത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തില്‍ അതിന്റെ തൂക്കം 500 ബാഗ്ദാദി റാത്തലാണെന്ന് കര്‍മ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതര്‍ പറയുന്നു. . ഒരു ബാഗ്ദാദി റാത്തല്‍ നവവി ഇമാം (റ) ന്റെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം '128 4/7' ദിര്‍ഹമാണ് (128.571). ഒരു ദിര്‍ഹം 2.975 ഗ്രാമാണെന്ന് വരുമ്പോള്‍ രണ്ടു ഖുല്ലത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ തൂക്കം 191.25 കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കുമെല്ലോ.
2 ഖുല്ലത്ത്          =    500 ബാഗ്ദാദി റാത്തല്‍
1 ബാഗ്ദാദി റാത്തല്‍ =    128 4/7 ദിര്‍ഹം
1 ദിര്‍ഹം               =    2.975 ഗ്രാം
128 4/7 * 500                                      =             64285.71 ദിര്‍ഹം
64285.71 * 2.975                               =             191249.99/1000
                                = 191.25kg
191.25 ലിറ്റര്‍
NB:സാധാരണ നിലയിലാണ് (4 ഡിഗ്രി മുതല്‍ 10 ഡിഗ്രി വരെ) ജലത്തിന്റെ ഊഷ്മാവെങ്കില്‍1ലിറ്റര്‍1കി.ഗ്രാമിന് തുല്യമാണ്.
POSTED BY FIQH FACULTY

No comments:

Next previous home

Search This Blog