24/10/2012

ഖസ്‌റിന്റെ വഴിദൂരം......ഖസ്‌റിന്റെ വഴിദൂരം......
യാത്ര ദീര്‍ഘമായാലല്ലാതെ ജംഉം ഖസ്‌റും അനുവദിക്കപ്പെടില്ലെന്നാണ് പണ്ഡിത പക്ഷം,
ദീര്‍ഘമായ യാത്രയെ ശാഫിഈ മദ്ഹബില്‍ നിര്‍ണയിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്.
ദീര്‍ഘയാത്ര= 2 മര്‍ഹല
2 മര്‍ഹല= 48 ഹാശിമീ മൈല്‍
ഒരു ഹാശിമീ മൈല്‍ = 6,000 മുഴം
മദ്ധ്യ നിലയിലെ ഒരു മുഴം = 46.1 സെ.മി
46.1*6000 = 276600/100 സെ.മി = 2766
2.766*48              = 132.768
132.768
 posted by fiqh faculty

No comments:

Next previous home

Search This Blog