27/02/2013

ഐഡിയآ യൂത്ത് കോہ‏കാലഘട്ടത്തിനാവശ്യം‏

ഐഡിയآ യൂത്ത് കോہ‏കാലഘട്ടത്തിനാവശ്യം‏
    സേവന തآപരരായ ഒരുകൂട്ടം യുവജന പടയാളികؤ ദിവസങ്ങؤ،ു മുമ്പ് കോഴി،ോട് നഗരത്തിآ നടത്തിയ ഐഡിയآ യൂത്ത് മാہച്ച് മنിതര പ്രാطാന،ാہ،് മാതൃകയാകും വിധമായിരുന്നു.ഒരു പുآചെടിയെ പോലും വേദനിപ്പി،രുത് എന്ന മഹത്തായ ആഹ്വാനവുമായി നേതൃപാഠവത്തിന്റെ സہئതും കരകതമാ،ിയ ഒരു നേതൃത്തിന്റെ പിന്നണിയിലെ യുവജന പ്രطാനം തുടങ്ങിവെച്ച ഈ ഒരു സംരംഭം എന്തുകൊണ്ടും اാകനീയമാണ്.കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിآപെട്ട കോഴി،ോട് നഗരത്തിآ ഐഡിയآ യൂത്ത് കോറിന്റെ അര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കہമ്മ ഭടന്‍മാہ പരേഡ് നടത്തിയപ്പോؤ നിയമപാലകന്‍മാہ،ു പോലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടിവന്നിട്ടിأ..എന്നാآ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒരു പ്രطാനത്തിന്റെ طാപക ദിനത്തോടനുബشിച്ച് ജിأകؤ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരേഡിآ മൂന്ന، സംഖയിآ മാത്രമൊതുങ്ങിയ അണികؤ മാത്രമുണ്ടായിട്ടു പോലും നിയമപാലകന്‍മാہ നേരിടേണ്ടിവന്ന ഉؤഭയം ചെറുതൊന്നുമായിരുന്നിأ. കിലോമീنറുകളോളം വാഹനഗതാഗതം തടتപെടുത്തി പൊതു ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോؤ അര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന യുവജന റാലി കോഴി،ോട് നഗരത്തിലൂടെ ഒഴുകിയപ്പോؤ കാآ നട യാത്ര،ാരനു പോലും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടിأ. കഴിھ ആറര പതിنാണ്ട്കാലം ഇന്ത്യാ രാജ്യത്ത് ന്യുനപക്ഷ സംരക്ഷണത്തിന്നും മതേതരത്തിന്നും വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ഇന്ത്യന്‍ യൂണിയന്‍ മുةിം ലീഗും അതിന്റെ പോഷക ഘടകങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി،ായ് പ്രവہത്തി،ുമ്പോؤ അസൂയാലു،ؤ،് പോലും പത്തിമട،േണ്ടിവരുന്നു.സാമുഹ്യ നന്മ،ും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്നുമായി ഒരുപنം യുവ സുഹൃത്തു،ؤ എന്തിന്നും ത؟ാറായിരി،ുമ്പോؤ കാലം കാത്തിരി،ുന്ന ഒരു നأ ഭാവിയെ നമു،് പ്രതീക്ഷി،ാം. ഐഡിയآ യൂത്ത് കോറിലൂടെ അത് സാധ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷി،ുന്നു.                     

  ഇസ്മാഈآ .കെ.എം.പാതിരിപ്പن

No comments:

Next previous home

Search This Blog