19/02/2013

വേണം നമു،ൊരു അറബിക് സہവകലാശാല

വേണം നമു،ൊരു അറബിക് സہവകലാശാല
    കേരം തിങ്ങും കേരളനാട്ടിآ മാതൃഭാഷാ സہവകലാ ശാല  എഴുത്തച്ച്ചന്റെ നാട്ടിآ തന്നെ  طാപിച്ചപ്പോؤ  കാലങ്ങؤ،ു മുമ്പെ തുടങ്ങിവെച്ച മലയാളി മ،ളുടെ അഭിലാശങ്ങؤ സഫലമായിരി،ുകയാണ്.കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ സہവകലാ ശാലകؤ،ും ജന്മംനآകിയ യുഡിഎഫ് സہ،ാہ ഇതര മുന്നണികؤ،ും പാہട്ടികؤ،ും മാതൃകയാകുന്നു. ഭാരതചരിത്രത്തിന്റെ പൂہئാധ്യാപനങ്ങؤ،് തുട،ം കുറിച്ച,ആഗോള ഭാഷകളിآ നാലാംطാനത്ത് നിآ،ുന്ന അറബി ഭാഷ،ും വേണം മലയാള മണ്ണിآ ഒരുസہئ കലാശാല.ഇബ്‌നു ബത്തൂത്തയെപോലുإ അറബി സഞ്ചാരികؤ ഭാരത ചരിത്രങ്ങؤ അറബിഭാഷയിآ ലോകത്തിന്നു മുമ്പിآ സംഭാവന ചെയ്‌തെങ്കിآ അവരുടെ ഭാഷയിآ ഒരു സہئകലാ  ശാല എന്ത്‌കൊണ്ടും പ്രസകതമാണ്.ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടന പോലും എأാവہഷവും ഡിസംബہ പതിനാറിന്ന് അറബി ഭാഷാ ദിനമായി ആചരി،ുന്നു.കേവലം മുةിം സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഷയെന്നതിലപ്പുറം ലോക ജനസംഖ്യയുടെ സംസാര ഭാഷയിآ നാലാമതും അറബി ഭാഷയാണ്.കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങؤ പോലും അറബിയിലാണ് തുട،ംകുറിച്ചതും.കേരളവും അറബിയും തമ്മിലുإ ബشത്തിന്ന് കാലങ്ങളോളം പയ،മുണ്ട്.മാലിക് ദീനാറും സംഘവും കേരളത്തിലേ،ു വരുന്നതിന്നു മുമ്പ്തന്നെ അറബികؤ കേരളവുമായി ബشം طാപിച്ചിരുന്നു. അറബി ഭാഷയുമായി പണ്ട് മുതآ،േ തുടങ്ങവെച്ച  ഇത്തരം ബشങ്ങؤ കേരളനാട്ടിന്റെ സാമ്പത്തികമായും സാമുഹികമായുമുإ വളہച്ച،ുകാരണമായിട്ടുണ്ട്.അത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിآ ഇനിയൊരു സہئ കലാശാല അറബി ഭാഷയ്،ാവണം.യൂഡിഎഫ് സہ،ാہ  ഇത്തരം സംരഭത്തിന്ന് മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് നമു،് പ്രതീക്ഷി،ാം.

ഇസ്മാഈآ.പാതിരിപ്പن

No comments:

Next previous home

Search This Blog