13/03/2013

തിരുദൂതരേ...... അങ്ങ്

തിരുദൂതരേ...... അങ്ങ്
                                                                      യഹ് യ കട്ടിപ്പാറമരുക്കാട്ടിലിരുട്ടിന്‍ വിഗ്രഹങ്ങള്‍
തച്ചുടച്ച കെടാവിളക്ക്..,
ശിര്‍ക്ക് പൂത്ത മരുക്കുന്നുകളില്‍
തൗഹീദ് വിളയിച്ച ദൈവദൂതര്‍..,
മണല്‍ക്കാട്ടിലൊരു മരുപ്പച്ച
സത്യത്തിന്‍ തെളിനീരൊഴുക്കും കുളിര്‍പ്പച്ച.,
ഇരുളടഞ്ഞ പാപ ഹൃദയങ്ങളില്‍
നന്മ തന്‍ തിരിതെളിയച്ചവര്‍..
അങ്ങ്, പുഞ്ചിരി മായാത്ത സ്‌നേഹത്താല്‍ മികന്തവര്‍..,
പൂനിലാവിന്‍ പാലൊളിയഴകിനേക്കാള്‍
മുറ്റിടും പാലഴക് പൂവദനത്തില്‍..,
ഉമിനീരു പോലും സുഗന്ധമാ-
മേനി തന്‍ വിയര്‍പ്പിനോ
മിസ്‌കിനേക്കാള്‍ സൗരഭ്യമാ...
മണല്‍ക്കാട്ടിലൊരു മഴയായ് പെയ്തവര്‍
അങ്ങ്, നേരിന്‍ വറ്റാത്ത തെളിനീര്‍ ചാലൊഴുക്കുന്നവര്‍..
സ്‌നേഹമാണങ്ങ്,
സന്തോഷമാണങ്ങ്..
ഈ പാപ ഹൃദയങ്ങള്‍ക്ക് മടങ്ങുവാനൊരിടമാണങ്ങ്.... 

No comments:

Next previous home

Search This Blog