05/04/2013

നിതാഖാത്' കേരള،രയുടെ ഉറ،ം കെടുത്തുമ്പോؤ ?

നിതാഖാത്' കേരള،രയുടെ ഉറ،ം കെടുത്തുമ്പോؤ ?സൗദി അറേബ്യയിലെ തൊഴിآ വ്യവസായിക മേഖല വ്യവطാപിതമാ،ാനും സ്വദേശിവത്കരണം ത്വരിതപ്പെടുത്താനും രണ്ട് വہഷം മുമ്പ് നടപ്പാ،ി തുടങ്ങിയ (നിതാഖാത് ) പരിഷ്‌കാരങ്ങؤ കേരള،രയുടെ ഉറ،ം കെടുത്താന്‍ തുടങ്ങിയിരി،ുകയാണ്.വലിയൊരു വിഭാഗം മലയാളി പ്രവാസികؤ നിതാഖാതിന്റെ ആഘാതത്തിآ പെട്ട് സ്വദേശത്തേ،് മടങ്ങിയതോടെ കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വ്യവط ആടിയുലയുമെന്നും എണ്ണമن കുടുംബങ്ങؤ വഴിയാധാരമാവുമെന്നുമുإ ഉؤഭയം കടുത്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയിട്ടുണ്ട് .
സമീപ രാജ്യങ്ങളിآ മാنത്തിന്റെ വിപ്ലവങ്ങؤ ആھു വീശിയിട്ടും സൗദിയെ പോലുإ രാജ്യങ്ങؤ،് വെأുവിളികളെ പ്രത്യക്ഷത്തിآ അഭിമുഖീകരി،േണ്ടി വരാതിരുന്നത് സാമ്പത്തിക സുطിതിയിآ ഈ ഭരണ കൂടങ്ങؤ പ്രജകളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയہത്താനും ആനുകൂല്യങ്ങؤ വാരി،ോരി നآകാനും പദ്ധതികؤ ആവിഷ്‌കരിച്ചത് കെണ്ടാണ് .
സൗദി അറേബ്യയിലെ തൊഴിآ മേഖല പലത് കൊണ്ടും മن് ഗؤഫ് രാജ്യങ്ങളിآ നിന്നും വിത്യطമാണ് .കഫാലത്ത് (സ്‌പോണ്‌സہഷിപ്പ് ) വ്യവط സൗദി തൊഴിآ മേഖലയെ ചൂഷണത്തിന്റെയും നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവہത്തനത്താലും പറുദീസയാ،ിമാنിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിവിധ കണ،ുകؤ ഇട،ിടെ ഓہമിപ്പി،ാറുإതാണ് എതെങ്കിലും ഒരു കഫീലിന്റെ കീഴിآ മാത്രമേ ഒരു പ്രവാസി،് ജോലി ചെ؟ാനാവൂ,സൗദി പൗരന്മാہ،് മാത്രമേ ബിസിനസിലും വ്യവസായത്തിലും എہപ്പെടാന്‍ അധികാരമുإൂ, ഈ നിബദ്ധനകؤ മിറകട،ാന്‍ മലയാളികؤ അട،മുإ വിദേശികؤ എأാ طാപനങ്ങളും എതെങ്കിലും ഒരു സൗദി പൗരന്റെ പേരിലായിരി،ും രജിجہ ചെ؟ുക. ഇതിനെയാണ് കുنകരമായ ബിനാമി ഇടപാടായി അധികൃതہ ഇപ്പോؤ കാണുന്നത്.
നിതാഖാത് എന്നാآ തരം തിരി،آ ആണ്   അതായത് രാജ്യത്തെ മൊത്തം വ്യവസായ ബിസിനസ് طപനങ്ങളെ ഡോ:ആദിآ ഫഖീഹിന്റെ നേതൃതത്തിآ തൊഴിآ മന്ത്രാലയം നാലായി തരം തിരിച്ചിരി،ുകയാണ് ഈ തരം തിരിവ് ജോലിയിآ സൗദി പൗരന്മാരുടെയും വിദേശികളുടെയും അനുപാതത്തിന്റെ അടിطാനത്തിലാണ് .ട്രാഫികി സിഗിനലിന്റെ മൂന്ന് നിറങ്ങളായ ചുവപ്പ് മھ പച്ച എന്നി്‌വ നآകിയാണ് കമ്പനികളെ വിവിധ ഗണത്തിآ പെടുത്തിയത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലുംപെട്ട طാപനങ്ങളിآ ചുരുങ്ങിയത് ഇത്ര ശതമാനം സൗദി പൗരന്മാരെ വെ،ണമെന്ന് നിഷ്‌കہഷി،ുന്നതാണ് നിതാഖാത് വ്യവط.മിനിമം അനുപാതം പൂہത്തിയാകാത്ത طാപനങ്ങؤ،് ഇനി ഒരിഞ്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാന്‍ പنിأാ എന്ന ധ്വനിയിലാണ് ചുവപ്പ് വിഭാഗത്തിآ പെടുന്നത് ഒരു طാപനത്തിآ പത്തില താഴെയാണ് ജീവനവ،ാരെങ്കിآ നിതാഖാത് നിബദ്ധനകؤ ബാധകമأ .പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിآ ഒരു സൗദി പൗരനെ വെച്ചാآ ചുവപ്പ് മാറി  മھ കത്തും.സہ،ാہ ആഗ്രഹി،ുന്ന അത്ര സൗദികളുإ طാപനമാണെങ്കിآ അവരുടെ മുമ്പിآ പച്ചയാണ് കത്തുക അവہ،് സുഖമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം .
ഈ അഹമ്മദിനെ പോലെയുإ വിദേശ കാര്യ സഹമന്ത്രി യുإത് കേരളത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യം  തന്നെയാണ് അവہ വിദേശ ചہച്ചകളിآ ചہവിധ ചہവണം നടത്തി പരിഹരിച്ചേ،ാം എന്ന് നമു،് പ്രതീക്ഷി،ാം അأാത്ത പക്ഷം മനം നൊന്ത് പ്രാہത്ഥി،ുകയെ നിہവാഹമുإൂ…..

അജ്മآ ആہ.കെ


No comments:

Next previous home

Search This Blog