07/02/2014

ദുരിതാശ്വാസത്തിലെ ദുരിത،ാഴ്ച്ച


ദുരിതാശ്വാസത്തിലെ ദുരിത،ാഴ്ച്ച
                                                                                                                                  സ്വാദിഖ് കെ

കയറാണുത്തമം‏
ലക്ഷ്യമലക്ഷീകരി،പ്പെടുമ്പോؤ.
മാہഗ്ഗം വിലക്ഷീകരി،പ്പെടുമ്പോؤ
കയറാണുത്തമം

ഇവنകؤ،ു വേണ്ടതു കൊല،യറു തന്നെ
ജീവനിآ നിന്നാണിവരുടെ വിലപേശآ
ജീവിത മൂല്യങ്ങؤ തുടച്ച്.

ആശ്വാസ ഫണ്ടും ലക്ഷ്യത്ത്
പണച്ചാ،ുകളുടെ (പണ،ാہ) കൊമ്പത്ത്

ഇവنകؤ،ാണ് കൊല،യہ
പണത്തിനു പിന്നിലെ പിശാചു،ؤ،്.

കുھേ മാപ്പ് കുھേ മാപ്പ്
നിന്നെ കാണിയ്،ാത്തതിന്ന്
ഈ പ്രകൃതി സൗരഭ്യത്തെ.

No comments:

Next previous home

Search This Blog