30/08/2014

കണ്ണു നീരിനപ്പുറം

കണ്ണു നീരിനപ്പുറം
ഗസ്സ
കണ്ണു നീരെന്ന് നിന്നെ
എഴുതാനാവിأ
കാരണം
ചോരച്ചാലിനകത്തും
ജീവിതം തിരയുന്ന
നിന്റെ ചിത്തമ്പലം
കണ്ണീരിനന്യമത്രെ
ഫൈസല് കെ.വൈ

No comments:

Next previous home

Search This Blog