06/05/2015

`cW-L-S-\-¡ I-¯n sh-¡p-t¼mÄ

`cW-L-S-\-¡ I-¯n sh-¡p-t¼mÄ
`-c-W-L-S-\-bn-se k-a{KX sIm-­pw {]m-[m\ywsIm­pw C-ÔyF¶pw tem-I-Xvv-Xn-\v ap-¶nÂhy-Xy-kv-X-X ]p-eÀ-¯p¶p. temI-s¯ G-ähpw hen-b enJn-X `-c-W-L-S-\-bm-Wv C-Ôy-bp-tSXv. `owdm-D Aw-t_-Zv-Idpw cm-tP-{µ-{]-kmZpwkÀ-ZmÀhÃ-`m-bv ]-t«epw A-S-§n-b ZoÀ-L-ho-£-W-ap-Å t\-Xm-¡-fp-sS {i-a-^-e-am-bm-Wv a-X-¯nepw kw-kv-Im-c-¯nepwssh-hn-[y-§-fpwssh-Pm-Xy-§fpw \n-d-ª H-cp cm-{ão-b-¯n-\v C¯-cw `-c-W-L-S-\-bp-sScq-]o-I-c-Ww.
          C-Ôy³ `-c-W-L-S-\-bn-se G-ähpw \o-­ t`-Z-K-Xn-bm-bn-«mW-Wv 42 mw t`-ZK-Xn A-dn-b-s¸-Sp-¶Xv. a-tX-X-c-Xzw, tkm-jy-en-kw F-¶o kp-{]-[m-\am-b c-­v kw-ln-X-IÄ `-c-W-L-S-\-bp-sS B-ap-J-¯nÂIq-«n-t¨À-¯Xv Cu t`-Z-K-Zn-bn-eq-sS-bmWv. ssh-hn-[y-amÀ-¶ kw-kv-Im-c-¯n-sâ A-´-k-¯ DÄ-s¡-m-­p sIm-­p-Å Cu t`-P-K-Xn-bn-eq-sS `-c-W-L-S\-¡v ]qÀ-®X ssI-h-cn-¨p F-¶m-Wv cm-{ão-b \n-co-£-IÀ hn-e-bn-cp-¯p-¶-Xv.
          F-¶mÂamdn-b cm-{ão-b km-l-N-cy-¯n `-c-W-L-S-\-bp-sS \n-e-\nÂ-¸n-s\ tNmZywsN-¿p-¶ {]-kv-Xm-h-\-bp-am-bm-Wv C¶-s¯ K-h¬-saâpw ^m-kn-Ìv i-àn-IfpwcwK-¯p h-¶n-cn-¡p-¶Xv. Cu I-gn-ª dn-¸-»n-Iv Zn-\-¯nÂtI-{µ hn-h-c hmÀ-¯m {]-t£-]-W h-Ip-¸v \ÂIn-b ]-c-ky-¯n a-tX-X-c-Xzw, tkm-jy-en-kw F-¶o hm-¡p-IÄ hn-«p t]mb-Xv ]-tcm-£-ambn Cu h-kv-Xp-X-bn-te-¡v hn-cÂNq-­p-¶p.
          kw-`h-s¯ Xp-SÀ-¶v in-htk-\ Fw ]n kÚ-bvdm-h-¯ \-S¯n-b {]-kv-Xm-h-\ `-c-W-LS-\m t\-Xm¡-sf ]p-On-¡p-¶-Xm-bn-cp¶p. `-c-W-L-S-\-bn \n¶v Cu c-­p ]-Z-§fpw F-Sp-¯v I-f-b-W-sa-¶m-Wv A-t±-lw {]-kv-Xm-hn-¨Xv. in-htk-\ ]-dª-Xv \ym-bo-I-cn-¨v sIm-­v tI-{µ {]-Ir-Xnhm-X-I a{´n c-hn i-¦À {]-km-Zv ]-dª-Xv K-h¬-saâpw ^m-kn-Ìv i-àn-Ifpw ]-c-kv]-cwssI-tImÀ-¯mWv Cu KqVm-tem-N\-¡v cq-]w sIm-Sp¯-Xv F-¶-Xn-\v hy-à-am-b kq-N-\ \Â-Ip-¶p.


_p-ssPÀ If³-tXmSv

No comments:

Next previous home

Search This Blog