31/10/2011

മൊഴിമുത്തുകളിലൂടെ..

പച്ചമരം
അശ്രദ്ധയുള്ളവര്‍ക്കിടയില്‍ദൈവസ്മരണ നടത്തുന്നവന്‍  തോറ്റോടുന്നവര്‍-
ക്കിടയില്‍ സധൈര്യം പോരാടുന്നവരെപ്പോലെയാണ് അശ്രദ്ധയുള്ളവര്‍ക്കി-
ടയില്‍ ദൈവസ്മരണ നടത്തുവ ന്‍ ഉണങ്ങിയ മരങ്ങള്‍ക്കിടയിലുള്ള പച്ച
മരത്തിനു സമാനമാണ്.........      (ഹദീസ്)
ഹൃദയ കാഠിന്യം
ഇരുമ്പിനെ പോലെ ഹൃദയങ്ങളും കറ പിടിക്കും.
പിന്നെ അതെങ്ങനെ നീക്കും തിരുദൂതരേ..
ഖുര്ആന് പാരായണവും മരണസ്മരണയും വഴി
കപ്പല്‍
 നബി(സ) അബുദര്‍റു ല്‍ ഗിഫരിയോട്‌ പറഞ്ഞു: അബൂദര്‍! കപ്പല്‍ പുതുക്കി പണിയൂ.......കടല്‍ ആഴമേറിയാതണ്! ഭക്ഷണം കൂടുതല്‍ കരുതൂ യാത്ര ദീര്‍ഘമേറിയതാണ്........!  ഭാരം കുറക്കൂ കടലിടുക്ക്‌ ദുര്‍ഘടമാണ്....! പ്രവര്‍ത്തിക ള്‍  നിഷ്കളങ്കമാക്കൂ നിരീക്ഷിക്കുന്നവന്‍   സൂക്ഷമ ദര്‍ശിയാണ്........!


അധികം ചിരിക്കുന്നവന്‍റെ  ഗാംഭീര്യം കുറയും,
ജനങ്ങളെ വകവെക്കാത്തവന്‍  നിസ്സാരനായി കണക്കാക്കപ്പെടും,
ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തി ല്‍  അധികമായി ഏര്‍പ്പെടുന്നവന്‍ അതിന്‍റെ
മേല്‍വിലാസത്തി ല്‍ അറിയപ്പെടും, അധികമായി സംസാരിക്കുന്നവന്ന്‍  അധികമായി പിഴവ് പറ്റും, അധികമായി പിഴവ് പറ്റുന്നവന് ലജ്ജ കുറയും, ലജ്ജ കുറഞ്ഞാ ല്‍ സൂക്ഷമത കുറയും, സൂക്ഷമത കുറഞ്ഞാല്‍  
ഹൃദയം മരിക്കും...!

  

No comments:

Next previous home

Search This Blog