04/11/2011

ഇരകള്‍ (കവിത)

ഇരകള്‍
ഇര,
മണ്ണിരയല്ല പെണ്ണിരയല്ല
എന്‍റെ ചൂണ്ടയെ
നിസ്സംശയം വിഴുങ്ങുന്ന
വിരുതനാണ്.
വല, ചൂണ്ട
അവന്‍  പ്രണയിക്കുന്നവരി ല്‍
ഒരുപക്ഷെ ഞാനും പെടും.
ചൂണ്ട വിഴുങ്ങതില്‍
ആര്‍ക്കുമില്ല അവന്‍റത്ര മികവ്
വലയില്‍ കയറുമവ ന്‍ 
ധീരമായി പലതും പറഞ്ഞ്,
ചിലപ്പോ ള്‍
വല മുറിച്ച് പുറത്തുപോകും
ചൂണ്ട വിഴുങ്ങനായി...
ശ്ചികമെന്ന് പറയട്ടെ
ഇന്നലെ ഞാനും ഇരയായി,
അവന്‍ കരക്ക് നില്‍ക്കുന്നു
ഏതോ ചൂണ്ടയുമായി ...........!
പുഴയിലും മേശപ്പുറത്തും
അവന്‍ നില്‍ക്കുന്നു
ഞാന്‍ കളഞ്ഞ ചൂണ്ടയുമായി
(യഹിയ കട്ടിപ്പാറ)

No comments:

Next previous home

Search This Blog