25/12/2011

കുഞ്ഞുകവിതകള്‍


മഴവില്ല്                                                     
മാനത്തുണ്ടൊരു വര്‍ണ്ണപ്പാലം
ഏഴ് നിറങ്ങള്‍ ഒത്തൊരുമിക്കും
മാനത്തുള്ളൊരു വര്‍ണ്ണപ്പാലം
കണ്ണെത്തുന്നൊരു ദൂരത്താണെ
കയ്യെത്താത്തൊരു ദൂരത്താണെ
മാനത്തുള്ളൊരു വര്‍ണ്ണപ്പാലം
ചില ചില നേരം വെളിവാകും
മാനത്തുള്ളൊരു വര്‍ണ്ണപ്പാലം
ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദൂരത്തുള്ള
വര്‍ണ്ണപ്പാലം മഴവില്ല്

ജാബിര്‍ ഇ പുകയൂര്‍

No comments:

Next previous home

Search This Blog