25/12/2011

കുഞ്ഞുകവിതകള്‍

മഴവില്ല്            
ഏഴ് നിറമുള്ളൊരു മഴവില്ല്
കാണാന്‍ രസമുള്ളൊരു മഴവില്ല്
വളവുള്ള വരപോലെ നില്‍ക്കുന്നു
 വടിപോലെ നില്‍ക്കുന്നു മഴവില്ല്
കാണാന്‍ രസമൂറും മഴവില്ല്
കുട്ടികള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടും മഴവില്ല്
കുട്ടികരയുമ്പോള്‍ അമ്മ കാണിക്കും മഴവില്ല്


ഇര്‍ഷാദ്.വി.


No comments:

Next previous home

Search This Blog