24/10/2012

വലത് കൈ കൊണ്ട് മനോഹരം ചെയ്യാമെന്നോ    ഇടത് കൈയിലുള്ള ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കള്‍ (ഉദാ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം കൊത്തിവെച്ച മോതിരം) മനോഹരം ചെയ്യുന്ന വേളയില്‍ അഴിച്ചു വെക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണല്ലോ. എന്നാല്‍ ജന്മനാ തന്നെ ഇടത്തെ കൈക്ക് മുകളില്‍ ജലാലത്തിന്റെ നാമം പോലോത്തവയുള്ള ഒരാള്‍ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് മനോരം ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ ..?
                ഉ: ഇത്തരം വേളയില്‍ അവ നജസുമായി ചേരാത്ത വിധത്തില്‍ അവന് ഇഷ്ടം പ്രവര്‍ത്തിക്കാം.
നജസുമായി ചേരുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടാല്‍  വലതുകൈ ഉപയോഗിച്ച്  മനോഹരം ചെയ്യാമോ എന്നതില്‍ പണ്ഡിതന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ട്.
ഇമാം ബുജൈരിമി വലത് കൈ കൊണ്ട് മനോരം ചെയ്യല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണെന്നും അലിയ്യുശ്ശബ്‌റാ മില്ലസി സുന്നത്താണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.(ബുജൈരിമി 1/196)
 
POSTED BY FIQH FAQULTY

No comments:

Next previous home

Search This Blog