24/10/2012

അദാഅമാലികി : നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു റക്അത്ത് ലഭിച്ചാല്‍ നിസ്‌കാരം അദാആയി ലഭിക്കും
ഹനഫി :  നിശ്ചിതസമയത്ത് നിസ്‌കാരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം (തക്ബീറത്തുല്‍ ഇഹ്‌റാമായാലും മതി)
ലഭിച്ചാല്‍ അദാആകും
ഹമ്പലി :ഹനഫീ മദ്ഹബ് തഥൈവ        
ശാഫിഈ : ഒരു പരിപൂര്‍ണ്ണ റക്അത്ത് നിശ്ചിത സമയത്ത് ലഭിക്കണം
മാലികി : നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു റക്അത്ത് ലഭിച്ചാല്‍ നിസ്‌കാരം അദാആയി ലഭിക്കും
ഹനഫി :  നിശ്ചിതസമയത്ത് നിസ്‌കാരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം (തക്ബീറത്തുല്‍ ഇഹ്‌റാമായാലും മതി)
ലഭിച്ചാല്‍ അദാആകും
ഹമ്പലി :ഹനഫീ മദ്ഹബ് തഥൈവ        
ശാഫിഈ : ഒരു പരിപൂര്‍ണ്ണ റക്അത്ത് നിശ്ചിത സമയത്ത് ലഭിക്കണം
മാലികി : നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു റക്അത്ത് ലഭിച്ചാല്‍ നിസ്‌കാരം അദാആയി ലഭിക്കും
ഹനഫി :  നിശ്ചിതസമയത്ത് നിസ്‌കാരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം (തക്ബീറത്തുല്‍ ഇഹ്‌റാമായാലും മതി)
ലഭിച്ചാല്‍ അദാആകും
ഹമ്പലി :ഹനഫീ മദ്ഹബ് തഥൈവ        
ശാഫിഈ : ഒരു പരിപൂര്‍ണ്ണ റക്അത്ത് നിശ്ചിത സമയത്ത് ലഭിക്കണം
POSTED BY FIQH FACULTY


No comments:

Next previous home

Search This Blog