24/10/2012

വെള്ളി, സ്വര്‍ണ്ണം സകാത്തിന്റെ വിഹിതംസ്വര്‍ണ്ണം
20 മിസ്ഖാല്‍ (ദീനാര്‍) ഉണ്ടായാലാണ് സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ സകാത്ത് നിര്‍ബ്ബന്ധമാവുക. ഒരു മിസ്ഖാല്‍ 4.25 ഗ്രാമാണ്. 20 നെ 4.25 ഗുണിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന 85 ഗ്രാമില്‍ നിന്ന് നിര്‍ബന്ധ ദാനമായി നല്‍കേണ്ടത് പത്തിലൊന്നിന്റെ നാലിലൊന്നാണല്ലോ (1/40)= അത് 2.125ഗ്രാം ആകുന്നു. (85 / 40 =2.125)

വെള്ളി
വെള്ളി 200 ദിര്‍ഹമുണ്ടെങ്കിലാണ് വെളളിയുടെ സകാത്ത് നിര്‍ബന്ധമാകുക. ഒരു ദിര്‍ഹം 2.975 ആണ്. ഇതു പ്രകാരം 595 ഗ്രാം വെള്ളിക്കാണ് സകാത്ത് നിര്‍ബന്ധമാവുക (200X2.975=595).

വെള്ളിയിലും നിര്‍ബ്ബന്ധദാനം നല്‍കേണ്ടത് പത്തിലൊന്നിന്റെ നാലിലൊന്നാണ് 14.875 ഗ്രാം ആണ് അത് 595 /40 = 14.875 ഗ്രാം
(അല്‍ഹിസാബുശ്ശറഇ ഫിന്നിളാമില്‍ മിത്രീ)
POSTED BY FIQH FACULTY


No comments:

Next previous home

Search This Blog