07/04/2013

ഖാഇദെമിأത്ത് രാഷ്ട്രീയ നൈതികതയുടെ പറുദീസ

ഇന്ത്യന്‍ യൂനിയന്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ طാപകനും അഞ്ചര പതിنാണ്ടു കാലം ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിآ നിہണ്ണായക സ്വാധീനം  ചെലുത്തുകയും ചെയ്ത മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിآ സാഹിബ് സ്മരണയായിട്ട് 2013 ഏപ്രിآ 5ന് 41വہഷങ്ങؤ തികയുന്നു.
ഖാഇദെമിأത്ത്
രാഷ്ട്രീയ നൈതികതയുടെ പറുദീസ

അഞ്ചര പതിنാണ്ടിലേറെ،ാലം ഇന്ത്യന്‍ രാم്രീയത്തിآ നിہണ്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ഇന്ത്യന്‍ നൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ധൈഷണിക സാന്നിധ്യമായി നിലനിآ،ുകയും ചെയ്ത ഖാഇദെമിأത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മാഈآ സാഹിബ് സ്മരണയായിട്ട് ഇന്നേ،് നാآപത്തിയൊന്ന് വہഷങ്ങؤ തികയുന്നു.
സہദാہ വأഭായി പട്ടേآ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരി،െ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചോദ്യം ലഭിച്ചു. മുസ്‌ലിം ലീഗിനെ  നിരോധി،ാന്‍ വأ മാہഗവുമുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യകہത്താവിന്റെ ആശങ്ക. വിവിധ സമുദായങ്ങؤ،ി്ടയിآ സൗഹാہദ്ധം ഊട്ടിയുറപ്പി،ാനും സദ്മനോഭാവം വളہത്താനും സൗമനസ്യം സൃഷ്ടി،ാനുമാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ലക്ഷ്യമിട്ടു പ്രവہത്തി،ുന്നതെന്നും അത് കൊണ്ട് അത്തരമൊരു ആലോചനയൊന്നും ഗവണ്‍മെന്റിനിأ എന്നുമാണ് അദ്ധേഹം മറുപടി നآകിയത്.
ആറര പതിنാണ്ടു കാലത്തെ അതിജീവന ബോധ്യമായി മുസ്‌ലിം ലീഗെന്ന ന്യുനപക്ഷ പ്രطാനത്തിന് എ،ാലവും സഹവہത്തിയായ ചരിത്രപരതയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലായിരുന്നു പട്ടേലിന്റെ വാ،ുകളിലൂടെ പ്രതിധ്വനിച്ചിരുന്നത്. കഠിന തപസ്യയിലൂടെ സാമുദായിക സൗഹാہദ്ധം വളہത്തിയെടു،ാനും പാہട്ടിയുടെ രാജ്യസ്‌നേഹവും രാم്രീയ പ്രതിബദ്ധതയും ചോദ്യം ചെയ്തവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും മുസ്‌ലിം ലീഗിന് ഇന്നേ വരെ സാധ്യമായതിലെ അന്തہബോധനമായി വہത്തിച്ച് പ്രതീകമായിരുന്നു ‘അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വ’മെന്ന സ്വത്വ ബോധത്തിന്റെ കാതآ. രാم്രവും രാم്രീയവും സാമുദായിക ബോധവും ആദہശബദ്ധതയും ജീവിതത്തിന്റെ ഇതളുകളായി രൂപപ്പെട്ടു വരണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെ؟ുകയും സ്വജീവിതത്തിലൂടെ മാതൃകയാവുകയും ചെയ്ത ഒരു ത്യാഗിയുടെ ജീവിത ബോധ്യം തന്നെയായിരുന്നു അത്തരമൊരു സ്വത്വബോധത്തിന്റെ അസ്തിത്വമായി എ،ാലവും നിലനിന്നിരുന്നത്. സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും സാധ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ ഗുണാكകമായ പാതകؤ പണിത് സംരക്ഷി،ാനും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതിന്റെ പിന്‍കുറിയായി സമൂഹം അദ്ദേഹത്തിന് നآകിയ പ്രതീകമായിരുന്നു ഖാഇദെമിأത്തെന്നത്.
ലാളിത്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം, ശുദ്ധമാനസന്‍, വിനയാന്വിതന്‍, ധീരമനസ്‌കന്‍, കുലീനതയുടെ ആؤരൂപം തുടങ്ങി അദ്ധേഹം ആہജിച്ചെടുത്ത വിശേഷണങ്ങളുടെ  സദ്ഗുണ പ്രതീകങ്ങؤ ദീہഘമാണ്. അചഞ്ചലമായ നിفയദാہഢ്യത്തിآ പാകപ്പെടുത്തിയ വിട്ടു വീഴ്ചയിأാത്ത ആദہശ രാഷ്ട്രീയം. സാഹചര്യത്തിന്റെ പോ،ുവരവിനനുസരിച്ച് കാലു മാറുന്ന അവസര വാദത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അദ്ധേഹത്തിന് അന്യമായിരുന്നു. ഖാഇദെമിأത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത സہئതാ ആദہശാധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. സہئാكനാ സഹിഷ്ണുതയുടെ ജീവിതഉപകരണങ്ങؤ മാത്രം ശീലിച്ച അദ്ധേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത ജീവിതത്തിന്റെ നിہവചനവും നിہئഹണവും സാക്ഷാത്കരി،ാന്‍ അദ്ധേഹത്തിന് അപരാധ ബോധത്തിന്റെ മനتിനെ ആശ്രയി،േണ്ടി വന്നിരുന്നിأ. നിരുപമമായ ഇرാശക്തിയും ബൗദ്ധികമായ നിശിതത്വവും ലക്ഷ്യബോധത്തിലുإ ആك വിശ്വാസവുമായിരുന്നു അദ്ധേഹത്തിന്റെ ജീവിത സഹചാരികؤ.
ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിآ രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുإ അഭേദ്യമായ ബشം തിരിച്ചറിയുകയും ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങؤ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിآ അതിപ്രധാനമാണെന്നുമുإ ബോധ്യവുമായിരുന്നു അദ്ധേഹത്തിന്റെ ആദہശത്തിന്റെ അകപ്പൊരുؤ തന്നെ. പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലും രാഷ്ട്ര തന്ത്രعതയിലും ഇസ്മായിآ സാഹിബ് നിہമ്മിച്ചു വെച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്ര രൂപകങ്ങؤ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദہശബദ്ധതയുടെ തനിപ്പകہപ്പുകؤ തന്നെയായിരുന്നു.  ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രطാനമെന്ന നില،് മുസ്‌ലിം ലീഗ് ഇന്ത്യയിآ സജീവമായി ഇടപെടലുകؤ നടത്തേണ്ട അനിവാര്യത ചൂണ്ടി،ാണി،ുകയും സ്വന്തമായി ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നത് മുസ്‌ലികളുടെ മൗലികാവകാശത്തിآ പെട്ടതാണെന്ന് സമہത്ഥി،ുകയും മുസ്‌ലിം ലീഗിനെ അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യ പാہട്ടിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാന്‍ മുസ്‌ലിംകؤ പ്രതിعാബദ്ധരാണെന്നും അദ്ധേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ മൂല്യബോധവും നൈതികതയുമായിരുന്നു അദ്ധേഹത്തിന്റെ എ،ാലത്തെയും മുതآ،ൂട്ട്. അരാഷ്ട്രീയതയ്،ും അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തിനും തീവ്ര വہഗീയ സാഹചര്യങ്ങളെയേ സൃഷ്ടി،ാനാവൂ എന്നദ്ധേഹം വിശ്വസിച്ചു. ഗുണാكക രാഷ്ട്ര നിہമ്മാണത്തിനനുകൂലമായ സംയമന വിപ്ലവമാണ് മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിന് എന്നും ആവശ്യമെന്ന് അദ്ധേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അഞ്ചര പതിنാണ്ടു കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക ജീവിതത്തെ സാക്ഷാآ ഒരു പ്രطാനത്തോളമായി വളہത്താന്‍ അദ്ധേഹത്തിനു തന്നെ സാധ്യമായി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിآ പിന്നിآ നിآ،ുന്ന ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളുടെ ഉയിہത്തെഴുന്നേآപ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് അദ്ധേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പതിنാണ്ടുകളുടെ സേവന പാതയിآ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവ നായകനെന്ന നിലയിآ അദ്ധേഹം പാہലമെന്റിലും ഭരണഘടനാ നിہമ്മാണ സമിതിയിലും മദ്രാസ് അസംബ്ലിയിലും നടത്തിയ അവകാശപ്പോരാട്ടങ്ങളെ،ുറിച്ച് മനتിലാ،ിയാലറിയാം അദ്ധേഹത്തിന്റെ عാനവ്യാപ്തിയും ഉؤ،ാഴ്ചയും. അദ്ധേഹത്തിന്റെ അറിവിനോടുإ താത്പര്യവും ധൈഷണിക കരുത്തും വിളിച്ചറിയി،ുന്നതായിരുന്നു ഓരോ പ്രസംഗവും.

1909آ മൂന്നാം ക്ലാസിآ പഠി،ുമ്പോؤ തന്നെ തുടങ്ങിവെച്ച ‘യുവ മുസ്‌ലിംസംഘ’ത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തേ،് കടന്നുവന്ന അദ്ധേഹം നിتഹകരണ പ്രطാനത്തിലൂടെ തന്റെ വിപ്ലവാكകമായ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചതോടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗം ഖാഇദെമിأത്തിന് ഒരു വികാരമായി അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. 1962آ ഇന്ത്യ‏ചൈന യുദ്ധത്തിന്റ സാഹചര്യത്തിآ മാതൃഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണാہത്ഥം തന്റെ മകനായ മിയാഖാനെ രാഷ്ട്രത്തിന് സമہപ്പ،ുന്നിടത്തോളം അദ്ധേഹത്തിന്റെ ദേശ،ൂറ് വളہന്നു പന്തലിച്ചു. പക്ഷെ, ആഢംബരമോ പ്രദہശനപരതയോ ഇأാത്ത സാധാരണ،ാരനായി ജീവിച്ച് കഴിയാനായിരുന്നു ജനകീയനായ ആ നേതാവ് ജീവിതം മുഴു،െയും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്.
1948آ ഭരണഘടനാ നിہമ്മാണ സഭയിലേ،് തിരھെടു،പ്പെട്ട അദ്ധേഹം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും താത്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷി،ുന്നതിനായി സാധ്യമായതെأാം ചെയ്തു. വ്യക്തി നിയമങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം മൗലികാവകശാങ്ങളിآ ഉؤപ്പെടുത്തണമെന്നും രാജ്യത്ത് ഏക സിവിآകോഡ്  അടിച്ചേآപി،ാനുإ നീ،ം ഉണ്ടാകരുതെന്നും അദ്ധേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതു സംബشിയായി അദ്ധേഹം സമہപ്പിച്ച ഭേദഗതി സ്വീകരിച്ചിأെങ്കിലും പ്രസ്തുത ഭേദഗതിയെ،ുറിച്ചുإ ചہച്ചയിലാണ് അംബേദ്കہ രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങളും ഒരേകീകൃത സിവിآകോഡ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോؤ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെ؟ുകയുإൂവെന്ന ഉറപ്പു നآകിയത്.
സ്വാതന്ത്രാനന്തരം ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലരങ്ങേറിയ വہഗീയ കലാപങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ലീഗിന്റെ മേآ കെട്ടിച്ചമ،ാനുإ നീ،ത്തെ അദ്ധേഹം ശക്തമായി നേരിട്ടു. സംയമനത്തിന്റെ പുതുപ്രഭാതമാണ് ലീഗിന്റെ ആദہശമെന്ന് അദ്ധേഹം അസന്നിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.‘എനി،ൊരു കാര്യം അസന്നിഗ്ദ്ധമായി പറയാനുണ്ട്. അത് മنൊന്നുമأ. ഒരുപാട് തെنദ്ധാരണകؤ،ും സംശയങ്ങؤ،ും മുന്‍വിധികؤ،ും വിധേയമായിത്തീہന്നിരി،ുന്ന മുസ്‌ലിം ലീഗ് എന്ന സംഘടനയിലൂടെ തന്നെ സൗമനസ്യത്തിന്റെയും സൗഹാہദ്ധത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം പുനസൃഷ്ടി،ുകയും അവ പരിരക്ഷി،ുകയും വേണം. എأാ ജനവിഭാഗങ്ങؤ،ിടയിലും സ്‌നേഹവും സൗഹാہദ്ധവും ഐക്യവും സൗമനസ്യവും സൃഷ്ടി،ുന്ന നെടുങ്കോട്ടയായി മുസ്‌ലിം ലീഗ് തന്നെ മുന്‍പന്തിയിലുണ്ടാവും’. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിآ നിന്നുയہന്നു വന്ന വിമہശ ശരങ്ങؤ،് മുന്നിآ വളരെ ശാന്തചിത്തനായിട്ടായിരുന്നു ഖാഇദെമിأത്ത് പ്രതികരിച്ചത്. അതു തന്നെയായിരുന്നു അദ്ധേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നൈതികതയുടെ പിന്‍ബലവും.
ശഫീഖ് കൊടുവإി

No comments:

Next previous home

Search This Blog