05/05/2014

അനന്തരാവകാശം - കവിത

അനന്തരാവകാശം  -  ജുറൈജ്.ഇ പുകയൂര്‍
 കവിത            

ല്ല, മനുഷ്യനെ അറിഞ്ഞ
യുക്തി വാദിയില്ല.
സമൂഹത്തെ അറിഞ്ഞ
ദൈവങ്ങളില്ല,
ഏക ദൈവമല്ലാതെ.

'നിരീശ്വരന്‍'
ഒരു കഥയിലെ കാര്യമിതാണ്.
അവന്‍ മലയാളി പ്രവാസി,
അച്ഛന്റെ മരണം മണത്ത്
കടല്‍ കടന്ന് പോന്ന
നിരീശ്വരന്‍.

മരണ വീട്ടില്‍ കയറി
ഒരു ശ്ലോകം പാടി.
' അച്ഛനെ കൊല്ലണം,
അമ്മയ്‌ക്കൊന്നും കൊടുക്കല്ലാ..
ചുളിവില്‍ സ്വത്തും കയ്യിലാക്കി
ശവം നല്‍കി അമ്മയെ യാത്രയാക്കി
പൊതു ശ്മശാനത്തിലേക്ക്..

No comments:

Next previous home

Search This Blog